• Oren Levit

קול קורא סביבטבע של המשרד להגנת הסביבה פתוח לכולם! האמנם?

בכל שנה מתפרסמים למעלה מ-400 קולות קוראים. כל אחת מהתמיכות באה לקדם את המטרות ואת תכניות העבודה של הגורמים המפרסמים, מבחינת הרשויות המקומיות לא נשאר אלא למלא את התמיכות ולהינות מפרותיהן. אולם, לא תמיד ניתן להנות מהתחום ובעיקר בשל נושא המאצ'ינג שמהווה חסם שמשפיע על קבלת ההחלטות של כלל הרשויות המקומיות.

המשרד להגנת הסביבה פרסם במהלך חודש אוגוסט את "קול קורא סביבטבע" שמועד הגשתו חל היום. מטרתו של הקול הקורא לעודד את הרשויות המקומיות לביצוע פעולות שעיקרן הכנת מסד נתונים של תשתיות טבע עירוני או במילים אחרות: סקר טבע עירוני. התוצר הצפוי מהקול הקורא עתיד לשמש את הרשות בפרויקטים הנדסיים בשטחים הפתוחים בתחום שיפוטן, מדובר בדרישה מוכרת גם על ידי המשרד להגנת הסביבה וגם של הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים.בכנס הסברה ייעודי לקול הקורא שערך המשרד באמצעות ZOOM נאמר כי "המשרד רוצה שכמה שיותר רשויות ימלאו את התמיכה ויבצעו סקרי טבע עירוניים" דבר אשר מתאפשר לכאורה כשבוחנים את תנאי הסף. אלא שמעבר לתנאי הסף טמן המשרד מוקש בדמות תנאי מימון אליהן הרשות נדרשת בקול הקורא. המשרד דורש מכל מועצה או רשות המעוניינת להגיש את עצמה, מימון ביניים של לפחות שנתיים לפני העברת הכספים לאותה רשות. כלומר הקול הקורא פתוח לכל הרשויות אבל בעיקר לאלו שיש בידן האמצעים הפיננסים לממן את הפרויקט עד לסיום ביצועו. כמובן שכוונת המשרד להגנת הסביבה היא מעולה ותקדם משמעותית את הרשויות שיזכו בקול הקורא לעבר פרויקטים בשטחים העירוניים הטבעיים וזו גם הסיבה שהמשרד לא נקב בתנאי סף משמעותיים והתמיכה כביכול מיועדת לכולם.


כיוצא מזה, המשרד להגנת הסביבה משדר גישה של "כולם יכולים" אבל בפועל מדובר בגישה מנותקת. לחלק לא מבוטל של מועצות מקומיות אין תזרים מזומנים גבוה, מה שימנע את נכונותן ויכולתן להגיש את הקול הקורא.

אם מטרת המשרד להגנת הסביבה היא לעודד מועצות מקומיות לערוך סקרי טבע הרי שהמטרה במקרים של רשויות בעלות תקציב דל הוחמצה! גזברי המועצות המקומיות יעדיפו לוותר על הגשת הקול קורא מאשר להיכנס לגרעון תקציבי לתקופה בת שנתיים.

אז מה כן יכל המשרד להגנת הסביבה לעשות, גם כדי שהסקרים יבוצעו וגם איכשהו להקל על אותם רשויות? המשרד המתקצב יכול לבקש חוזה חתום בין מועצה מקומית לגוף מבצע כהתניה לזכייה בקול קורא ואפילו לקבוע עוגני ביצוע ולשלם לפיהם בתאריכים הנקבעים מראש!


תמיכה כשמה היא, ומטרתה לתמוך ברשויות לפתח ולהעשיר את איכות החיים של תושביהם, ראוי שהמשרד להגנת הסביבה ימצא פתרונות יותר יצרתיים ויעלים על מנת לעורר מודעות סקרים במועצות מקומיות.


לשיחת ייעוץ ללא עלות חייגו כעת: 050-9322231

49 views0 comments