• Oren Levit

ממצה משאבים חדש ברשות - אתגר מיצוי הממצה

Updated: Sep 23, 2020

בשנים האחרונות אנו עדים לשני מקורות תקציביים עיקריים שמסייעים לרשויות המקומיות לאייש משרות בתחום מיצוי המשאבים. המקורות הם המשרד לשיוויון חברתי אשר מממן העסקה של ממצה משאבים ברשויות המקומיות בעיקר במגזר הערבי ומשרד הפנים אשר כחלק מתוכנית הצוערים בשלטון המקומי מאפשר גם לאייש משרות בתחום הפיתוח הכלכלי.

המשרדים המממנים את בעלי התפקידים בתחום מיצוי המשאבים מגדירים את התפקיד בצורה מאוד רחבה שכוללת הרבה מאוד אלמנטים שאינם קשורים לתחום הקולות הקוראים. למשל בקול הקורא לגיוס צוערי השלטון המקומי מוגדר כי התפקיד יכלול בין השאר: פיתוח מאגר נתונים רשותי ותחזוקתו, שיפור וייעול ממשקים לתושב, הובלת תהליכי שיתוף ציבור, הקמת מאגר עסקים, ביצוע תכניות להגדלת הנכסים המניבים והארנונה העסקית. בעולם שבו בכל שבוע מתפרסמות תמיכות חדשות ברור שמאוד יהיה קשה לממצה המשאבים להגיע לכל הקולות הקוראים ולענות על כולם בצורה מיטבית שתיצור הכנסה לרשות.78 views0 comments